Záujmová činnosť: Záujmové_krúžky_organizované_mimoškolskými_subjektami Záujmové_krúžky_organizované_školou.

 

Kruzky aktualizacia 1 
Vzdelávacie poukazy

Najneskôr do 20.9.2022  je potrebné odovzdať triednej učiteľke vzdelávací poukaz podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa, ktorý napíše ceruzkou na zadnú stranu 1 z uvedených krúžkov. Druhý krúžok je možné napísať ako náhradný, ak by sa prvý pre malý záujem neotvoril.

Prvý krúžok je bezplatný.
Každý ďalší krúžok, o ktorý máte záujem, je spoplatnený sumou 32,- Eur (hodnota vzdelávacieho poukazu). 
Uvedenú sumu je potrebné uhradiť na účet:  SK86 1100 0000 0029 2988 3956
Do poznámky treba uviesť priezvisko dieťaťa, triedu a názov krúžku - stačí skratkou, ak sa nevojde celý názov.
Úhradu zrealizujte obratom hneď po tom, ako triedny učiteľ žiakovi potvrdí, že sa daný krúžok naozaj otvára.