Školský klub: Základné_informácie Vychovávatelia-zadelenie_do_tried Plánované_akcie

 

Šk. rok 2022-2023

Plán práce MZ ŠKD na šk. rok 2022-2023

ŠKD pri ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 83102 Bratislava

 

Hlavné ciele v školskom roku 2022/2023:

dodržiavať práva a povinnosti dieťaťa ,dbať na jeho bezpečnosť a ochranu zdravia, realizovať program podpory zdravej výživy a enviromentálnej výchovy,

- prevencia proti šikane a rasizmu, kyberšikane, viesť deti k sebaúcte, k sebahodnoteniu sebakontrole, úcta k starším, k učiteľom, medziľudské vzťahy.

- venovať sa všetkým tématickým oblastiam záujmových činností, pripraviť deti na úspešnú reprezentáciu ŠKD a školy na súťažiach, programoch a podujatiach

- prehlbovať vzťahy s družobnou školou v Žiari nad Hronom, utužovať vzťah učiteľ- rodič-dieťa, spolupracovať s kultúrnymi zariadeniami - divadlá, kino, múzeá, Bibiana,chránené dielne IMPULZ, Únia nevidiacich a slabozrakých

- zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť, splývavé čítanie a čítanie s porozumením – návšteva knižníc, knižných veľtrhov, kníhkupectiev, besedy so spisovateľmi

- aplikovať a spoznávať finančnú gramotnosť – návšteva NBS, používanie platidla v praxi

- zaujímať sa a podporovať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

- zaradiť NJ a AJ v popoludňajšom výchovno-vzdelávacom procese


Úlohy vyplývajúce z POP na šk. rok 2022/2023

- čitateľská gramotnosť: formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, formou dramatizácie v rámci popoludňajších aktivít, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním rozprávok, príbehov a pod.), čitateľský maratón, popoludnia s rozprávkami, besedy so spisovateľmi a pod.

- pravidelne navštevovať knižnicu a osvojiť si návyky v čítaní

- rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú hlavne na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov a vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, zdravé potraviny, čistú vodu, separáciu odpadov a prevenciu znečisťovania životného prostredia.

- zdravý životný štýl: venovať pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu, realizovať pohybové aktivity a športové činnosti/futbal, vybíjaná, bedminton a pod/., zapojíme sa do Európskeho týždňa športu, motivovať deti k aktívnemu tráveniu voľného času, realizáciou rôznych športových činností čo vedie k prevencii obezity u detí a zdravému životnému štýlu,venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku - informovať o škodlivosti a vedľajších účinkoch

- digitálne technológie: venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí pri používaní internetu, využívať webové sídla /www.ovce.sk a pod./ na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu.

- antidiskriminácia: predchádzať všetkým formám diskriminácie, segregácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu,realizovať osvetovú činnosť zameranú na zvýšenie informovanosti detí o migrantoch,

- ľudské práva - vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v oddeleniach ŠKD, napomôcť deťom porozumieť iným kultúram, vychovávať v duchu humanizmu v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa.

-podporovať možnosť detí zo SZP pravidelne navštevovať ŠKD s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie


Úlohy vyplývajúce zo ŠkVP a Výchovného programu ŠKD

1.V plnej miere dodržiavať práva a povinnosti dieťaťa a rešpektovať individuálnosť osobnosti dieťaťa. Podozrenie na nedostatočnú starostlivosť hneď konzultovať s vedením školy a inými odbornými zamestnancami školy

2. Počas činnosti v ŠKD dodržiavať psycho-hygienické zásady, pedagogické zásady,pristupovať k deťom individuálne, vhodne využívať didaktické hry, spolupracovať s triednymi učiteľkami, konfrontovať správanie detí v ŠKD a na vyučovaní, komunikovať s rodičmi

3.Dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia, predchádzať úrazom.

4.Vystríhať deti pred zlozvykmi, poučovať ich o nástrahách a dôsledkoch zo závislostí, propagovať zdravú výživu, konzumáciu ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, pohyb a šport, aj ako prevenciu proti chorobám a zdravotným problémom.

5.Viesť deti k ochrane živej a neživej prírody, dbať o svoje okolie, pravidelne sa oň starať,v činnostiach využívať prvky enviromentálnej výchovy.

6. Okamžite reagovať na pripomienky detí, ktoré naznačujú šikanu v akejkoľvek podobe a zabrániť jej opakovaniu. Nevhodné správanie konzultovať s rodičmi a vedením školy.

7.Viesť deti k sebaúcte, sebahodnoteniu prostredníctvom vyhodnocovania činností, k úcte k starším k tolerancii, humánnosti, k národnej hrdosti.

8. Počas rekreačnej činnosti organizovať športové súťaže, zábavné popoludnia, pohybové hry, organizovať vedomostné súťaže, kvízy, hry na rozvíjanie logického myslenia.

9.Organizovať programy, výstavy, tvorivé dielne v spolupráci aj s rodičmi.

10.Využívať v činnostiach kreativitu, brainstorming, logické myslenie, medzipredmetové vzťahy

11. Rozvíjať u detí estetické cítenie a kultivované správanie na verejnosti prostredníctvom navštevovania divadiel, kín, výstav, múzeí.

12.Spolupracovať s organizáciami mimo školy, napr. SK Vajnorská, Bibiana, BBD, SND, ZOO, Dom umenia, OC Polus, Únia nevisiacich a slabozrakých, Mestské lesy, Múzeum mesta BA

13. Pripravovať deti na účasť v súťažiach, vystúpeniach, reprezentovať prácu ŠKD na verejnosti.

14. Rozvíjať a prehlbovať družobné vzťahy s ŠKD pri ZŠ Žiar nad Hronom.