Školský klub: Základné_informácie Vychovávatelia-zadelenie_do_tried Plánované_akcie

 

Zástupca ŠKD:      Mgr. Petra Kicková      kickova.petra@zakasarnou.sk


Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.11/2023

Vnútorný poriadok ŠKD  

Organizácia ŠKD + poplatky za ŠKD a spôsob platby


Organizácia ŠKD 2023/24

Milí rodičia,
Tu sa dočítate základné informácie o školskom zariadení pri základnej škole, Školský klub detí (ďalej
len ŠKD). Do ŠKD dieťa prechádza plynule po vyučovacom procese a pokračuje vo výchovno-
vzdelávacej činnosti. Náš ŠKD je vedený v duchu tvorivo-humanistickej výchovy, kde kladieme dôraz
na šťastie, bezpečie a podnetné prostredie pre vývoj osobnosti dieťaťa. Je to čas, kedy sa dieťa
socializuje v skupine, tvorí sa triedna klíma, formuje osobnosť, vzdeláva sa hrou a zážitkom,
a upevňujú sa poznatky z vyučovania. Prebiehajú tu mimoškolské aktivity a zmysluplné trávenie
voľného času. Deti sa tu učia novým zručnostiam, návykom a schopnostiam. Svoje miesto tu má pobyt
vonku, hra relax a oddych.


1. Činnosť ŠKD

Ráno
- ranné oddelenie od 6.30 hod. do 7.40 hod.

Popoludní
- po skončení vyučovania do 16.30 hod vo svojich oddeleniach
- od 16.30 hod. do 18.00 hod sú deti v zberných oddeleniach po ročníkoch 1.a 2.ročník, 3.,4.a 5.ročník
Každá trieda má svoje samostatné oddelenie, okrem 4.ročníka. Jedno oddelenie sa delí do ostatných tried 4.ročníka.
Žiaci 5.ročníka sú zadelení do oddelení 3.ročníka.


2. Žiadosť o prijatie/odhlásenie dieťaťa do ŠKD
- na základe vyplnenej žiadosti (tlačivo na stránke školy) podpísanej oboma zákonnými zástupcami, bude dieťa prijaté/neprijaté do ŠKD
- rodič obdrží rozhodnutie o prijatí – sú tri, dve dostanú obaja zákonný zástupcovia, jedno podpísané oboma zákonnými zástupcami sa zakladá do osobného spisu dieťaťa ŠKD
- žiadosť odovzdať p.vychovávateľke svojej triedy, odovzdáva sa iba raz, v 1.ročníku a novoprijatí žiaci
- prihlásenie do ŠKD je záväzné
- odhlásenie dieťaťa je možné k II. školskému polroku, inak len vo výnimočných prípadoch po predložení písomnej žiadosti kalendárny mesiac vopred schválenej riaditeľkou školy (tlačivo na stránke školy)
- všetky tlačivá sa nachádzajú na stránke školy v priečinku ŠKD


3. Vyzdvihovanie dieťaťa
- na recepcii je počas celého dňa služba a rodič si po predložení kartičky dieťa pomocou zvončekov vyvolá, alebo vyzdvihne v exteriérových priestoroch, kde sa trieda aktuálne nachádza
- pobyt triedy je vyznačený na monitore, ktorý je umiestnený vo vestibule školy
- informačný portál o pobyte oddelení ŠKD možné pozrieť aj z mobilného zariadenia na skd.zakasarnou.sk


4. Poplatky v ŠKD

Poplatok za dieťa v ŠKD podľa VZN č.1/2023 zo dňa 12.12.2023
- 1 mesiac 38 eur
- 2 mesiac 76 eur
- 3 mesiac 114 eur
- 4 mesiac 152 eur- 5 mesiacov 190 eur
- 6 mesiacov 228 eur

- číslo účtu SK6256000000008423769002
- prosíme rodičov o uvedenie variabilného symbolu:03, zároveň uvádzať meno, priezvisko a triedu
dieťaťa
- platby uhrádzať cez IB, kto potrebuje dá sa aj poštovou poukážkou
- poplatky za ŠKD sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
- poplatok je možné uhradiť vždy do konca kalendárneho roka vo výške 4 mesiacov najneskôr do 10.dňa v mesiaci december, potom možno realizovať platbu vždy v novom kalendárnom roku vo výške max.6 mesiacov
- poplatok za ŠKD je potrebné uhradiť včas a potvrdenie o zaplatení odovzdať, či poslať elektronicky svojmu vychovávateľovi
- dieťa , ktoré nebude mať platby a náležitosti v poriadku môže byť z ŠKD vylúčené viď. Školský poriadok odsek XI. bod 10
- dobrovoľné príspevky v jednotlivých oddeleniach (vstupné na kultúrne podujatia, exkurzie, tvorivé dielne, cestovné lístky MHD - podľa uváženia a dohody rodičov a vychovávateľov)

V prípade otázok ma kontaktujte
Mgr. Kicková Petra
zástupkyňa ŠKD
ZŠ Za kasárňou
0910907448
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
TEŠÍME SA NA VAŠE DETI, NAŠICH PRVÁČIKOV A NA VZÁJOMNÚ SPOLUPRÁCU
Pedagogický tím ŠKD

 

Prijímanie detí do ŠKD:
Deti sú prijímané na začiatku školskej dochádzky t.j.v prvom ročníku. Na základe žiadosti rodiča podpísanej oboma zákonnými zástupcami (dokument na stránke školy) je vydané rozhodnutie o prijatí do ŠKD. Rodičia na konci školského roka nahlásia p.vychovávateľke záujem o pokračovanie v dochádzke ŠKD pre nadchádzajúci školský rok prostredníctvom zaslanej návratky. Prihlásenie do ŠKD je záväzné, žiadosť o odhlásenie je možné dať k druhému školskému polroku s uvedením dôvodu.

Rodičia detí 4.ročníkov, ktorí majú záujem o pokračovanie ŠKD aj v 5.ročníku, napíšu zástupkyni ŠKD žiadosť (v júni) a v prípade voľnej kapacity v ŠKD môžu pokračovať.


Odpustenie poplatkov za ŠKD:
Vážení rodičia,
na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto si môžete podať žiadosť adresovanú zástupkyni ŠKD. Po splnení podmienok a schválení riaditeľkou školy bude Vašej žiadosti vyhovené. Viď nižšie link:

https://www.banm.sk/data/files/15899_vzn-c4-2021-o-vyske-prispevkov-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-ms-skd-sj.pdf

Dokumenty na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z pravidelnej dochádzky do ŠKD