Školský klub: Základné_informácie Vychovávatelia-zadelenie_do_tried Plánované_akcie

 

Zástupca ŠKD:      Mgr. Petra Kicková      kickova.petra@zakasarnou.sk

 

Vnútorný poriadok ŠKD  

Organizácia ŠKD + poplatky za ŠKD a spôsob platby


Prijímanie detí do ŠKD:

Deti sú prijímané na začiatku školskej dochádzky t.j.v prvom ročníku. Na základe žiadosti rodiča podpísanej oboma zákonnými zástupcami (dokument na stránke školy) je vydané rozhodnutie o prijatí do ŠKD. Rodičia na konci školského roka nahlásia p.vychovávateľke záujem o pokračovanie v dochádzke ŠKD pre nadchádzajúci školský rok prostredníctvom zaslanej návratky. Prihlásenie do ŠKD je záväzné, žiadosť o odhlásenie je možné dať k druhému školskému polroku s uvedením dôvodu.

Rodičia detí 4.ročníkov, ktorí majú záujem o pokračovanie ŠKD aj v 5.ročníku, napíšu zástupkyni ŠKD žiadosť (v júni) a v prípade voľnej kapacity v ŠKD môžu pokračovať.


Odpustenie poplatkov za ŠKD:
Vážení rodičia,
na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto si môžete podať žiadosť adresovanú zástupkyni ŠKD. Po splnení podmienok a schválení riaditeľkou školy bude Vašej žiadosti vyhovené. Viď nižšie link:

https://www.banm.sk/data/files/15899_vzn-c4-2021-o-vyske-prispevkov-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-ms-skd-sj.pdf

Dokumenty na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z pravidelnej dochádzky do ŠKD