12. - 13. apríl 2024

Zapis informacie   DOD oznam    

1 zapis oznam    2 Zapis pozvanka   3 Zapis Dorucovanie

Prílohy:
Zapis-Priloha-c-1.docx
Zapis-Priloha-c-2.docx

 

Co by mal vediet prvak    Co by mal vediet prvak2

  

Dokumenty k zápisu:
(Dokumenty je potrebné vyplniť s diakritikou.)

Ako postupovať pri odvolaní sa voči rozhodnutiu o neprijatí:

Voči Rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do 1. ročníka ZŠ alebo na predprimárne vzdelávanie je možné sa do 15 dní od prijatia Rozhodnutia odvolať.
Odvolanie je nutné doručiť do ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava riadne podpísané oboma zákonnými zástupcami dieťaťa osobne na vyššie uvedenú adresu, poslať poštou alebo do elektronickej schránky školy prostredníctvom úradného portálu verejnej správy slovensko.sk. Odvolania zaslané e-mailom nie je možné akceptovať, a to ani v prípade, že bude podpísaný sken odvolania v prílohe mailu. Ďakujeme za rešpektovanie uvedeného.