Kariérové poradenstvo


Aktuality:

 

Databáza stredných škôl na Slovensku: 
https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx
 
Osobnostné online dotazníky (spoznaj lepšie sám seba):
https://test-osobnosti.riasec.sk/ (profesijná orientácia)
https://www.emiero.sk/ (MBTI osobnostný dotazník, možnosť výberu 60 alebo 20 položkový dotazník)
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=sk (test povolaní a orientácie s vygenerovanými možnosťami zahraničného štúdia a aplikácie na rôzne typy zahraničných škôl v EÚ)
https://www.i-psychologia.sk/test.php (rôzne online testy osobnostných charakteristík, ktoré sa používajú pri výberových konaniach do zamestnania)
https://testosobnosti.sk/ (dotazník osobnosti, prepojenie s povolaním a spôsobom rozhodovania)
 
 
Uplatnenie po škole:
https://uplatnenie.sk/ (údaje o absolventoch a ich uplatnení z rôznych stredných a vysokých škôl)
https://www.corobim.sk/ (videá mladých ľudí o ich práci, autentické výpovede o rôznych možnostiach pre mladých ľudí)
https://www.trendyprace.sk/sk (trendy trhu práce na Slovensku a regionálne s perspektívou niekoľkých rokov, uplatnenie absolventov rôznych škôl)
 
 
Kariérové poradenstvo tvorí ucelený proces, ktorý začína nástupom žiaka do základnej školy a pokračuje po celý život. Ponímame ho  ako súčasť „biodromálneho“, celoživotného poradenstva.  Škola musí žiakom poskytnúť nielen kvalitné vzdelanie, ale zároveň ich musí vybaviť dostatočnými vedomosťami a kompetenciami, ktoré sú potrebné k voľbe ďalšieho štúdia a povolania. Kariérový vývin mladých ľudí nie je izolovaný, ale prebieha v nedeliteľnej jednote s  osobnostným, sociálnym, emocionálnym a vzdelanostným vývinom. V rámci kariérového poradenstva  sa zameriavame  na výkon výchovnej, poradenskej  a informačnej činnosti na škole, so zreteľom na individualitu dieťaťa. 

V našej škole sa nakariérovom poradenstve podieľa celý tím odborníkov, ktorý pozostáva z: 

 

Vedúca  kariérového tímu:
Mgr. Kristína Kačincová (školský psychológ):
kacincova.kristina@zakasarnou.sk

 •     Zabezpečuje individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a rodičov
 •     Vedie skupinové testovanie za účelom poradenstva profesijného vývinu
 •     Spolupracuje s učiteľmi pri detekcií potrieb a záujmov žiakov 
 •     Podieľa sa na tvorbe stabilných kariérových programov žiakov
 •     Koordinuje kariérový tím

 

Ďalší členovia tímu:

Mgr. Beáta Tóthová (školský psychológ): 
tothova.beata@zakasarnou.sk

 •     Zabezpečuje individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a rodičov
 •     Spolupracuje pri skupinovom testovaní za účelom poradenstva profesijného vývinu


Mgr. Beáta Suváková (školský špeciálny pedagóg): 
suvakova.beata@zakasarnou.sk

 •     Stará sa o podporu a usmernenie  začlenených žiakov v oblasti profesijného vývinu a kariérového poradenstva


PeadDr. Michala Balázsová (pedagóg a koordinátor prevencie): 
balazsova.michaela@zakasarnou.sk

 •     Zaisťuje prepájanie kariérových tém v kurikulách (ŠVP)
 •     Začleňuje kariérové poradenstvo do preventívnych aktivít vykonávaných na škole


Zuzana Adamovičová (výchovný poradca):   
vp.rodicia@gmail.com

 •     Vedie administráciu prihlášok na stredné školy a poskytuje informácie rodičom a žiakom o prihláškach a štatistikách
 •     Eviduje informácie o žiakoch v programe Proforient a spolupracuje s príslušným Školským výpočtovým strediskom


Mgr. Petra Kicková (sociálny pedagóg): 
kickova.petra@zakasarnou.sk

 •     Koordinuje E-testovanie NÚCEM
 •     Zastrešuje organizáciu plánovaných a intervenčných preventívnych podujatí a aktivít na škole
 •     Spolupracuje s externými hosťami v oblasti kariérového poradenstva