Záujmová činnosť: Záujmové_krúžky_organizované_mimoškolskými_subjektami Záujmové_krúžky_organizované_školou.

 

Záujmové krúžky šk.rok 2023/2024
organizované školou (vzdelávacie poukazy)
Vedúci krúžku Počet Krúžok Trieda Ročník Čas Miestnosť
Bublavý Peter 2 Futbal 3.,4.ročník 3.ročník 4.ročník utorok 14.15-15.45 streda 14.15-15.45 veľká telocvičňa
Zárecká Jana 1 Počítačovo-matematický 2.stupeň utorok 7.00 -7.45 štvrtok 7.00 -7.45 uč.informatiky (Fyz)
Zárecká Jana 1 Matematika v kocke 9.ročník 9.D pondelok / streda 7.00-7.45 trieda 9.D
Maďarová Mária 1 SJL pre 9.ročník 9.D utorok 6. a 7. hodina trieda 9.D
Maďarová Mária 1 SJL pre 9.ročník 9.C štvrtok 5. a 6. hodina trieda 9.C
Jakubišinová Zuzana 1 Šikovné ruky 1.-3.roč. streda 14.00 - 15.30 trieda 6.B alebo 6.D
Cibičková Michala 1 Netradičné športy 2.stupeň pondelok 14.30 - 16.00 malá telocvičňa
Murray Rebecca 1 DOFE 8. a 9.roč. utorok 14.00 - 15.30 trieda 8.C
Ganderáková Marta trieda 6.D
Gurvai Viktor 1 Volejbal 7.- 9.roč. pondelok 15.30 - 17.00 veľká telocvičňa
Mariia 1 Tvorivé dielne s Mariiou pre ukrajinských žiakov ukrajinskí žiaci streda 14.00 - 15.30 trieda na 2.stupni
ŠKD
Vedúci krúžku Počet Krúžok Trieda Ročník PONDELOK 14.00 - 15.30 Miestnosť
Baranová Katarína 1 Bedminton 2. a 3.roč. pondelok 14.00 - 15.30 veľká telocvičňa
Zemánková Margita 1 Záhradnícky krúžok 1.stupeň pondelok 14.00 - 15.30 exteriér + 1.A
Brčák Samuel 1 Veselá Francúzština 3.a 4.roč. pondelok 14.00 - 15.30 trieda na 2.stupni
Matušíková Dana 1 Výtvarná s AJ 1. a 2.roč. pondelok 14.00 - 15.30 trieda 1.D
Kicková Petra 1 Výtvarný krúžok s prvkami NJ 1. a 2.roč. pondelok 14.00 - 15.30 trieda 2.A
 
Vzdelávacie poukazy

Najneskôr do 29.9.2023 je potrebné odovzdať triednej učiteľke vzdelávací poukaz podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa, ktorý napíše ceruzkou na zadnú stranu 1 z uvedených krúžkov. Druhý krúžok je možné napísať ako náhradný, ak by sa prvý pre malý záujem neotvoril.

Prvý krúžok je bezplatný.
Každý ďalší krúžok, o ktorý máte záujem, je spoplatnený sumou 32,- Eur (hodnota vzdelávacieho poukazu). 
Uvedenú sumu je potrebné uhradiť na účet:  SK86 1100 0000 0029 2988 3956
Do poznámky treba uviesť priezvisko dieťaťa, triedu a názov krúžku - stačí skratkou, ak sa nevojde celý názov.
Úhradu zrealizujte obratom hneď po tom, ako triedny učiteľ žiakovi potvrdí, že sa daný krúžok naozaj otvára.