Výchovný poradca

 

Zuzana Adamovičová
(administratíva ohľadom prihlášok na stredné školy)
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Informácie pre rodičov a žiakov 5., 8., 9. ročníka k podávaniu prihlášok na stredné školy /SŠ/ pre šk. rok 2024/2025

Podľa § 63 Zbierky zákonov č.415 z roku 2021:

- uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania  (talentové) a najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopnosti, zručností alebo nadania (netalentové).

5. roč. - najviac 2 prihlášky - na 8. ročné gymnáziá, konzervatóriá

8. roč. - najviac 2 prihlášky - na školy s 5 roč. bilingválnym štúdiom /to sú niektoré gymnáziá alebo obchodné akadémie s talent. skúškami/

9. roč. - najviac 4 prihlášky - max. 2 na školy/odbory s talentovými skúškami a max. 2 na školy/odbory bez talent. skúšok.

 

Ø do 20.03.2024 – podá zákonný zástupca prihlášku riaditeľovi SŠ, rozhodujúca je pečiatka s dátumom pošty na obálke.

  •       zákonný zástupca vyplní v IŽK záujem o strednú školu. Elektronická prihláška bude aktivovaná 1.2.2024. Posledný termín na vyplnenie strednej školy v IŽK je 18.2.2024. Do IŽK rodič nevkladá prílohy, tie priloží v papierovej forme až k vytlačeným prihláškam.
  •       Na základe týchto vstupných dokladov Vám ZŠ predvyplní a vytlačí prihlášky na SŠ (podľa počtu škôl, na ktoré sa žiak hlási). Je dôležité, aby rodič v IŽK zaznačil aj 1. a 2. termín prijím. pohovoru.
  • 22.2., 23.2. 2024 odovzdanie prihlášok žiakom na kontrolu – len po jednom kuse (rodič doplní chýbajúce alebo opraví chybné údaje na samostatný papier, ktorý priloží k prihláške – do prihlášky nezapisuje nič, ani sa nepodpisuje on ani žiak)
  • 23.- 26.2. 2024 vrátenie prihlášok triednej učiteľke po kontrole rodičmi (v prípade chýbania triednej učiteľky treba prihlášku odovzdať priamo výchovnej poradkyni – ŠKD 3.A)

4.-8.3. 2024 JARNÉ PRÁZDNINY!

  •         Správnosť údajov týkajúcich sa hodnotenia potvrdí riaditeľka ZŠ svojím podpisom. V prípade, že nie je možné potvrdenie riaditeľom školy, je potrebné k prihláške priložiť kópie vysvedčení.
  •         Následne budú prihlášky, resp. toľko kópií, na koľko škôl sa žiak hlási v termíne najneskôr do 15.3.2024 odovzdané žiakom (ak si rodič praje vyzdvihnúť prihlášky osobne, dohodne sa mailom s výchovnou poradkyňou na konkrétnom dni, čase – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
  •         Zákonný zástupca k nim pripojí požadované povinné prílohy (potvrdenie od lekára, potvrdenie športového zväzu /len školy, ktoré to vyžadujú - https://www.minedu.sk/data/att/24656.pdf , potvrdenie CPP) ako aj nepovinné prílohy. (diplomy zo súťaží a pod.)
  •         Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, ako aj žiakom. Zákonní zástupcovia sa však môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti ale treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.
  •         Prihlášku na SŠ podáva zákonný zástupca. Spolu s prílohami je potrebné ju podať poštou alebo osobne doručiť príslušnej strednej škole najneskôr do 20.3.2024. Základná škola nezodpovedá za nedodržanie daného termínu zákonnými zástupcami ani za nepodanie prihlášky na SŠ.

 

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

  https://www.minedu.sk/data/att/28101.pdf

 

Ø najneskôr 5 dní pred termínom dostáva uchádzač pozvánku na prijímacie skúšky

Ø najneskôr 7 dní pred termínom prijímacej skúšky riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí uchádzačom, ktorí budú prijatí bez prijímacej skúšky

Ø do 3 pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky odosiela SŠ rozhodnutie o prijatí/neprijatí

      PRIJATÍ UCHÁDZAČI:

-       potvrdia nástup na jednu SŠ /SŠ školu, na ktorú nastupujú zahlásia aj tr. učiteľke/

-       rozhodnutia o prijatí na ostatné školy automaticky strácajú platnosť.

  • NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:

-       majú možnosť podať odvolanie  voči rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí - jednotne na všetky školy (všetkých zriaďovateľov) do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

Ak žiak nie je prijatý na žiadnu školu, rodič hľadá a obvoláva str. školy, kam jeho dieťa príjmu. Názov školy nahlási vých. poradkyni, tá pripraví prihlášku do druhého kola prijímacieho pohovoru. Rodič ju vyzdvihne a odnesie na konkrétnu SŠ. Do druhého kola môže byť vystavená iba 1 prihláška na žiaka.

 

Ďalšie dôležité termíny:

20., 21.3.2023 – Testovanie 9

 

Pokyny k vyplňovaniu formuláru Prihláška na štúdium na str. školu:

http://formulare.iedu.sk/kniznica/ine%20vzory/056a%20Pokyny%20prihl%E1%9Aka%20final.pdf

Stredné školy:

https://bratislavskykraj.sk/stredna-pre-mna/stredne-skoly/

www.zoznamskol.eu

https://cielene.sk/osemrocne-gymnazia-v-bratislave/?gclid=EAIaIQobChMIz_Wwt8P7ggMVnJFoCR1zrAtiEAAYASAAEgL9ffD_BwE

 

Prosím rodičov, ktorí ešte potrebujú nahlásiť nejaké zmeny – zmena priezviska, adresy, t.č., mailu a iného, aby tak urobili ihneď – skôr, ako sa budú tlačiť prihlášky. Zmeny prosím nahlásiť p. zástupcovi Feketemu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adamovičová Zuzana, vých. poradkyňa: vp.rodicia@gmail.com

 

Dokumenty.