Kritériá prijatia do 1.ročníka do ZŠ s MŠ Za kasárňou

· Prijatie detí zo školského obvodu podľa platného VZN, vrátane detí z ulíc so spoločným obvodom s inou ZŠ

V prípade naplnenia kapacity sa bude brať na zreteľ trvalý pobyt dieťaťa a priemerná dĺžka trvalého pobytu oboch zákonných zástupcov, v prípade neúplnej rodiny sa posudzuje len dĺžka trvalého pobytu jedného zákonného zástupcu.


Osobitné kritériá prijatia

a) deti, ktoré už majú súrodenca v škole a zároveň sú predškolákmi v MŠ Šancová;

b) deti, ktoré už majú súrodenca v škole;

c) predškoláci z MŠ Šancová;

d) trvalé bydlisko alebo prechodný pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;

e) trvalé bydlisko alebo prechodný pobyt v inej mestskej časti Bratislavy, iného mesta alebo obce SR.

 

Doručovanie rozhodnutia a podpisy zákonných zástupcov (pdf)

Školské obvody (pdf) 

VZN o určení školských obvodovŠkolské obvody v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Nové Mesto (pdf)

 

Ako postupovať pri odvolaní sa voči rozhodnutiu o neprijatí:

Voči Rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do 1. ročníka ZŠ alebo na predprimárne vzdelávanie je možné sa do 15 dní od prijatia Rozhodnutia odvolať.
Odvolanie je nutné doručiť do ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava riadne podpísané oboma zákonnými zástupcami dieťaťa osobne na vyššie uvedenú adresu, poslať poštou alebo do elektronickej schránky školy prostredníctvom úradného portálu verejnej správy slovensko.sk. Odvolania zaslané e-mailom nie je možné akceptovať, a to ani v prípade, že bude podpísaný sken odvolania v prílohe mailu. Ďakujeme za rešpektovanie uvedeného. 

 

Co by mal vediet prvak    Co by mal vediet prvak2

 

 Dokumenty k zápisu:
(Dokumenty je potrebné vyplniť s diakritikou.)