Záujmová činnosť

Šk. rok 2020-2021

Záujmové krúžky organizované školou:
Záujmové krúžky organizované školou
Vzdelávacie poukazy

Záujmové krúžky organizované mimoškolskými subjektami:
Kružky organizované mimoškolskými subjektami
Jazykové krúžky
Gymnastika