MŠ základné informácie

Adresa:

MŠ Šancova 65

831 04 Bratislava 3

email: skolka @zszakasba.sk
web: www.zakasarnou.sk

T.č. 02/ 55 56 24 64
       0902 305 685


MŠ Šancová je zameraná na výchovu a vzdelávanie záujemcov o výučbu nemeckého jazyka.


Pokyny k prevádzke MŠ od 2.9.2020
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Prevádzka MŠ:
Prevádzka MŠ: od 6.30 – 17.00 hod.
Uvítali by sme, aby príchod dieťaťa do MŠ bol do 8:00, z dôvodu edukačných aktivít a organizácie dňa.

Prevádzka MŠ Šancova počas letných prázdnin 2021.

Výška mesačného príspevku:
Podľa školského zákona o výchove a vzdelávaní z 22.mája 2008 § 28 ods.
(7) príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky
(8) príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Výška príspevku: Na základe Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 23.9.2020 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestkou časťou Nové Mesto, je výšku príspeku za pobyt dieťaťa v materskej škole 50.- Euro mesačne.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci:
Trvalým príkazom
Prevodom z účtu
Vkladom do banky

č.ú: SK62 5600 0000 0084 2376 9002
VS: 04