Plánované akcie

Školský rok 2019-2020

Plán práce ŠKD na šk. rok 2019-2020

Plán práce - Plán MZ

ŠKD pri ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 83102 Bratislava

Hlavné ciele v školskom roku 2019/2020:

dodržiavať práva a povinnosti dieťaťa ,dbať na jeho bezpečnosť a ochranu zdravia, realizovať program podpory zdravej výživy a enviromentálnej výchovy,

- prevencia proti šikane a rasizmu,kyberšikane, viesť deti k sebaúcte,k sebahodnoteniu sebakontrole, úcta k starším, k učiteľom, medziľudské vzťahy.

- venovať sa všetkým tématickým oblastiam záujmových činností, pripraviť deti na úspešnú reprezentáciu ŠKD a školy na súťažiach, programoch a podujatiach

- prehlbovať vzťahy s družobnou školou v Žiari nad Hronom, utužovať vzťah učiteľ- rodič-dieťa, spolupracovať s kultúrnymi zariadeniami - divadlá, kino, múzeá, Bibiana,chránené dielne IMPULZ,Únia nevidiacich a slabozrakých

- zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť, splývavé čítanie a čítanie s porozumením – návšteva knižníc, knižných veľtrhov, kníhkupectiev, besedy so spisovateľmi

- aplikovať a spoznávať finančnú gramotnosť – návšteva NBS, používanie platidla v praxi

- zaujímať sa a podporovať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

- zaradiť NJ a AJ v popoludňajšom výchovno-vzdelávacom procese

Úlohy vyplývajúce z POP na šk. rok 2019/2020

- čitateľská gramotnosť: formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, formou dramatizácie v rámci popoludňajších aktivít, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním rozprávok, príbehov a pod.), čitateľský maratón, popoludnia s rozprávkami, besedy so spisovateľmi a pod.

- pravidelne navštevovať knižnicu a osvojiť si návyky v čítaní

- rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú hlavne na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov a vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, zdravé potraviny, čistú vodu, separáciu odpadov a prevenciu znečisťovania životného prostredia.

- zdravý životný štýl: venovať pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu, realizovať pohybové aktivity a športové činnosti/futbal, vybíjaná, bedminton a pod/., zapojíme sa do Európskeho týždňa športu, motivovať deti k aktívnemu tráveniu voľného času, realizáciou rôznych športových činností čo vedie k prevencii obezity u detí a zdravému životnému štýlu,venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku - informovať o škodlivosti a vedľajších účinkoch

- digitálne technológie: venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí pri používaní internetu, využívať webové sídla /www.ovce.sk a pod./ na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu.

- antidiskriminácia: predchádzať všetkým formám diskriminácie, segregácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu,realizovať osvetovú činnosť zameranú na zvýšenie informovanosti detí o migrantoch,

- ľudské práva - vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v oddeleniach ŠKD, napomôcť deťom porozumieť iným kultúram, vychovávať v duchu humanizmu v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa.

-podporovať možnosť detí zo SZP pravidelne navštevovať ŠKD s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie

Úlohy vyplývajúce zo ŠkVP a Výchovného programu ŠKD

1.V plnej miere dodržiavať práva a povinnosti dieťaťa a rešpektovať individuálnosť osobnosti dieťaťa. Podozrenie na nedostatočnú starostlivosť hneď konzultovať s vedením školy a inými odbornými zamestnancami školy

2. Počas činnosti v ŠKD dodržiavať psycho-hygienické zásady, pedagogické zásady,pristupovať k deťom individuálne, vhodne využívať didaktické hry, spolupracovať s triednymi učiteľkami, konfrontovať správanie detí v ŠKD a na vyučovaní, komunikovať s rodičmi

3.Dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia, predchádzať úrazom.

4.Vystríhať deti pred zlozvykmi, poučovať ich o nástrahách a dôsledkoch zo závislostí, propagovať zdravú výživu, konzumáciu ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, pohyb a šport, aj ako prevenciu proti chorobám a zdravotným problémom.

5.Viesť deti k ochrane živej a neživej prírody, dbať o svoje okolie, pravidelne sa oň starať,v činnostiach využívať prvky enviromentálnej výchovy.

6. Okamžite reagovať na pripomienky detí, ktoré naznačujú šikanu v akejkoľvek podobe a zabrániť jej opakovaniu. Nevhodné správanie konzultovať s rodičmi a vedením školy.

7.Viesť deti k sebaúcte, sebahodnoteniu prostredníctvom vyhodnocovania činností, k úcte k starším k tolerancii, humánnosti, k národnej hrdosti.

8. Počas rekreačnej činnosti organizovať športové súťaže, zábavné popoludnia, pohybové hry, organizovať vedomostné súťaže, kvízy, hry na rozvíjanie logického myslenia.

9.Organizovať programy, výstavy, tvorivé dielne v spolupráci aj s rodičmi.

10.Využívať v činnostiach kreativitu, brainstorming, logické myslenie, medzipredmetové vzťahy

11. Rozvíjať u detí estetické cítenie a kultivované správanie na verejnosti prostredníctvom navštevovania divadiel, kín, výstav, múzeí.

12.Spolupracovať s organizáciami mimo školy, napr. SK Vajnorská, Bibiana, BBD, SND, ZOO, Dom umenia, OC Polus, Únia nevisiacich a slabozrakých, Mestské lesy, Múzeum mesta BA

13. Pripravovať deti na účasť v súťažiach, vystúpeniach, reprezentovať prácu ŠKD na verejnosti.

14. Rozvíjať a prehlbovať družobné vzťahy so ŠKD pri ZŠ Žiar nad Hronom.

Celoročné úlohy:

Prezentácia na internete: všetky vychovávateľky podľa zadelených akcií

Kino: Zlatá Mária

Divadlo: Baranová Katarína

Výzdoba a nástenky: Kicková Petra, Kadrliaková Jana, Gregušová Darina

Areál školy: všetci vychovávatelia,viď.rozpis v kabinete

Materiál: Kicková Petra

Kabinet, lekárnička: Benianová Adriana, Štrbáková Martina

Zápisnice: Adamovičová Zuzana

Herňa: Gregušová Darina

Technická podpora: Baranová Katarína, Červenák Ján

Záujmové útvary ŠKD 2019/20

Pondelok 14.00 hod/15.30 hod

POHYBOVÉ HRY – p.Kadrliaková

VÝTVARNÝ – p.Baranová

BADMINTON – p.Baranová

ZÁHRADNÍCKY – p.Eliášová

DIVADELNO - DRAMATICKÝ – p.Zemánková

POČÍTAČ – p.Benianová

ĽUDOVÉ TANCE – p.Zlatá – 1.ročník – 14.00/15.00

ĽUDOVÉ TANCE – p.Zlatá – 2.ročník – 15.30/16.30

ĽUDOVÉ TANCE – p.Zlatá – 3.,4.,5.ročník – 14.30/15.30

Porady ŠKD : MZ

27.08.2019- návrh na schválenie plánu MZ

- organizácia akcií a práce

- bezpečnostné prepisy a poučenie o BOZ

- zadelenie oddelení

04.11.2019 – priebežné plnenie plánu

- aktivity na jesenné obdobie

- vyhodnotenie akcií

13.01.2019 – vyhodnotenie jesenných akcií

- aktivity na zimné obdobie

06.04.2019– priebežné plnenie plánu

- vyhodnotenie zimných akcií

- úlohy na jarné a letné obdobie

- príprava programu ku Dňu Matiek

29.06.2019- vyhodnotenie celoročného plánu

- vyhodnotenie úspešnosti na súťažiach

- pedagogicko-organizačné pokyny na šk.rok 2020/21

- ukončenie šk.roka 2019/20

Plán pracovných porád: každú stredu posledný týždeň v mesiaci

Plán kontinuálneho vzdelávania v šk.roku 2019/20:

Mgr.Kicková Petra – MPC aktualizačné vzdelávanie

Bc.Baranová Katarína – vysokoškolské magisterské štúdium Dubnický technický inštitút,

akreditačné vzdelávanie – prvá atestácia

Mgr.Štrbáková Martina – aktualizačné vzdelávanie

Mgr.Kadrliaková Jana – aktualizačné vzdelávanie

Mgr.Majgotová Iveta – aktualizačné vzdelávanie

Červenák Ján – aktualizačné vzdelávanie

Gregušová Darina - aktualizačné vzdelávanie

Benianová Adriana - aktualizačné vzdelávanie, prvá atestácia

Oddelenia ŠKD 2019/20

1.A – Gajarská Zuzana

1.B – Mgr.Benianová Adriana

1.C – Gregušová Darina

1.D – Eliášová Mária

2.A – Mgr.Kicková Petra

2.B – Bc.Baranová Katarína

2.C – Mgr.Štrbáková Martina

2.D – Mgr.Kadrliaková Jana

3.A + 5.A – Adamovičová Zuzana

3.B + 5.D – Mgr.Majgotová Iveta

3.C + 5.C – Zemánková Margita

3.D + 5.B – Mgr.Hudecová Nora

4.A - Mgr.Vrábelová Viera, Mgr.Dudoňová Dagmar

4.B – oddelenie delené do 4.A,C,D

4.C – Mgr.Zlatá Mária

4.D – Červenák Ján

Zadelenie 5.ročnikov

5.A do 3.A

5.B do 3.D

5.C do 3.C

5.D do 3.B

Plán práce a plán MZ vypracovala: Mgr.Kicková Petra

(zástupkyňa ŠKD) september 2019