Materská škola: Základné_informácie Kontakt_MŠ Zameranie_MŠ Informácie_o_vedení_a_zriaďovateľovi Rozdelenie_tried Aktivity_MŠ Jedáleň_MŠ Organizácia_vých.- edukačných_činností Zápis_do_MŠ

  MS OZNAM info zapis 2023 24    PRIJIMANIE DO MS L P A S MAJ 2023 URADNY LIST 2S     

Vážení rodičia,

Do 6.5.2023 je možné podať prihlášku do MŠ, a to buď elektronicky, osobne priniesť do MŠ Šancová, prípadne zaslať poštou na adresu: ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava alebo MŠ Šancová, Šancová 65, 831 04 Bratislava.

V prípade zaslania prihlášky elektronicky je potrebné ju prísť podpísať oboma zákonnými zástupcami v termíne 10.5.-13.5.2023 a zároveň priniesť aj potvrdenie od pediatra, ktoré do elektronickej prihlášky nie je možné nahrať.

Rovnako všetkých zákonných zástupcov žijúcich na jednej adrese prosíme, aby nám vyplnili nižšie priloženú Prílohu č. 3 – Písomné vyhlásenie, čím nám uľahčíte ďalšiu komunikáciu s vami. Toto vyhlásenie bude k dispozícii aj vytlačené priamo v materskej škole, čiže je možné ho vyplniť aj priamo tam.

Ďakujeme vám za porozumenie.
Tešíme sa na vás

 

 1. Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ
 2. Ako postupovať pri Odvolaní sa voči Rozhodnutiu o neprijatí
  - Voči Rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do 1. ročníka ZŠ alebo na predprimárne vzdelávanie je možné sa do 15 dní od prijatia Rozhodnutia odvolať.
  Odvolanie je nutné doručiť do ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava riadne podpísané oboma zákonnými zástupcami dieťaťa osobne na vyššie uvedenú adresu, poslať poštou alebo do elektronickej schránky školy prostredníctvom úradného portálu verejnej správy slovensko.sk. Odvolania zaslané e-mailom nie je možné akceptovať, a to ani v prípade, že bude podpísaný sken odvolania v prílohe mailu.
  Ďakujeme za rešpektovanie uvedeného.
 3. Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do MŠ:
  Samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať.
  Vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára.
  Nepomočovať sa, nepoužívať plienky, používať toaletu, WC papier, vedieť si umyť ruky a po umytí sa usušiť.

 

 Zápis do MŠ na školský rok 2023/24 sa uskutoční od 2.5.-5.5.2023

 

Žiadosť o prijatie do MŠ je možné podať:

 1. vyplniť elektronickú prihlášku (Bude aktivovaná od 1.5.2023 a po kliknutí na ikonu PRIHLÁŠKA sa otvorí formulár, ktorý je potrebné celý vyplniť. Osobné údaje aj s diakritikou. Vyplnené údaje sa nám automaticky preklopia do školského informačného systému. Je teda mimoriadne dôležité, aby boli skutočne správne. Do rámika “Ďalšie dôležité informácie“ uveďte napr. ak má dieťa špeciálnu diétu, prípadné iné, na čo by ste radi upozornili a nie je to nikde inde v žiadosti.

 2. osobne do MŠ Šancová

 3. poštou na adresu: ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava 

K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie  pediatra o zdravotnom stave a priebehu očkovania dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude vydané do 30.júna 2023.

Informácia o termíne prevzatia si Rozhodnutí, prípadne inom spôsobe ich doručenia, bude dodatočne zverejnená v priebehu júna. Sledujte preto prosím informácie na web stránke.

Ak sa zákonný zástupca po vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do našej MŠ rozhodne pre inú MŠ žiadame, aby o tejto skutočnosti neodkladne informoval vedenie školy na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a neblokoval miesto pre deti, ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok miesta.

 

 

Ďalšie dôležité informácie ohľadom povinného predprimárneho vzdelávania
 • Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo - vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 3).

 • Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo zákona

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta aktuálneho roka je predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta aktuálneho roka (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že je týmto dieťaťom dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 3 ) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014). 4 potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 • Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta aktuálneho roka, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta aktuálneho roka je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta.

Dôležité

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta nasledovného roka nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od nasledujúceho školského roku výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:

- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 • Spádová materská škola

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa netýka ani cirkevných ani súkromných materských škôl a ani materských škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

Dôležité

Nakoľko je MŠ Šancová a ZŠ Za kasárňou jedným subjektom - ZŠ s MŠ Za kasárňou, majú spoločný rajón. MŠ Šancová je spádovou materskou školou v súlade s rajónom ZŠ Za kasárňou.

 • Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a

prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha č. 4) a informovaného súhlasu rodiča (príloha č. 5).

 • Rozhodnutie riaditeľa materskej školy resp. riaditeľa ZŠ s MŠ

Riaditeľ materskej školy (resp. riaditeľ ZŠ s MŠ) vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od nového školského roku do 30. júna.

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi ZŠ s MŠ Za kasárňou (príloha č. 3).

Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ním vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Potrebné informácie nájdete aj na stránke zriaďovateľa – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto    https://www.banm.sk/zapis-do-materskej-skoly/

Na všetky deti sa veľmi tešíme :)

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o prijarie dieťaťa do MŠ - tlačivo 
(Ak Žiadosť nesiete osobne do MŠ Šancová, vytlačte, vyplňte a podpíšte obaja zákonní zástupcovia túto Žiadosť)