Materská škola: Základné_informácie Kontakt_MŠ Zameranie_MŠ Informácie_o_vedení_a_zriaďovateľovi Rozdelenie_tried Aktivity_MŠ Jedáleň_MŠ Organizácia_vých.- edukačných_činností Zápis_do_MŠ

 

Naša MŠ je štvortriedna s počtom zapísaných detí v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 z.z. o materských školách a Školského zákona z roku 2008. MŠ je zameraná na jazykovú výchovu a oboznamovanie s nemeckým jazykom.

Počas celého dňa v MŠ okrem iných edukačných aktivít sa zameriavame aj na realizáciu nášho projektu : Brúsime si jazýček nemčinou, ktorého cieľom je vzbudiť hravou formou záujem dieťaťa o cudzí jazyk aj prostredníctvom informačných technológií. Aby sme dosiahli želateľný výsledok máme na zreteli rozvíjanie vzdelanostných štandárd a kompetencií:

 

Psychomotorické,
Osobnostné (základy sebauvedomenia, angažovanosti),
sociálne (interpersonálne),
komunikatívne,
kognitívne (základy riešenia problémov, kritického myslenia, tvorivého myslenia),
informačné
a učebné.

 

Rovnako ako ostatné edukačné aktivity aj oboznamovanie sa s cudzím jazykom v našej MŠ sa uskutočnuje prístupnou, pútavou a hravou formou s využitím variabilných prostriedkov, metód práce, učebných pomôcok, vo všetkých triedach podľa veku primeraným a simultánnym spôsobom vychádzajúc zo základného pedagogického dokumentu pre MŠ schváleného Ministerstvom školstva a deklarácie práv dieťaťa.

 

Jednou z pomôcok pri oboznamovaní sa s cudzím jazykom je počítačový program Kidsmart, ktorý používame v nemeckom jazyku. Program podporuje výučbu nemeckého jazyka u detí od 4 do 7 rokov a napomáha ich príprave na budúcnosť, Jednotlivé programy poskytujú zaujímavé učivo pre začiatočníkov, ktoré zahŕňa tvary, farby, písmená, čísla a hry rozvíjajúce všetky zložky výchovy.