PLÁN NA MESIAC SEPTEMBER 2023
Dátum Názov podujatia Organizátor Miesto Účasť - trieda Čas Popis akcie Zodpovedný učiteľ
4.9. Začiatok vyučovnia vedenie škola celá škola doobeda Začiatok šk.vyučovania a privítanie
Prváčikov v átriu
p.Mokošová
5.9. Triedne aktívy TU + vedenie triedy 1.ročníky 16:00 Organizácia šk.roka triedni učitelia
6.9. Rada školy
11.9. Triedne aktívy TU + vedenie triedy 2.-9.roč. 16:30/17:00 Organizácia šk.roka triedni učitelia
11.9. Rada rodičov
14.9. Did.hry, účelové cvičenie TU + vedenie areál školy, Kuchajda celá škola doobeda TU - didaktické hry a účelové cvičenie triedni učitelia
18.9. Rozprávkový deň v ŠKD ŠKD oddelenia ŠKD ŠKD poobede Akcie spojené s Rozprávkovým dňom vychovávatelia
18.9. Seminár - EDULAB EDULAB, vedenie zborovňa ŠKD, ŠPT pedag.zbor 10:00 - 11:00 14:30 - 15:30 Seminár k vzdelávacím kurzom pre pedagógov, vychovávateľov a členov ŠPT vedenie
21.9. Imatrikulácia prvákov vedenie školy + TU a vchovávatelia átrium 1.ročníky poobede Slávnostné prijatie prvákov do školskej komunity vedenie
21.9. Planetárium p.Lašáková Brno 4.ročníky 8:00 - 18:00 Návšteva Planetária a VIDA centra Brno p.Lašáková + TU
25.9. Šarkaniáda ŠKD vestibul ŠKD poobede Výstava prác žiakov vo vestibule vychovávatelia
27-Sep Exkurzia - Slovenské olympijské múzeum p.Šelcová, p.Ganderáková BA - Junácka ul. 6.D 8:00 - 10:50 Návšteva múze spojená s výkladom k olympijskému hnutiu p.Ganderáková
september Európsky deň jazykov PK ANJ v triedach 7.r a 4.r doobeda Priblížiť žiakom zážitkovou formou rôzne európske jazyky p.Murray
september Slávnostné odovzdávanie DSD a Cmbridge certifikátov vedenie školy zborovňa absolventi skúšok poobede Slávnostné odovzdávanie certifikátov p.Mokošová, p.Hulenová
september Testy profesijnej orientácie 9.ročník šk.psychológ v triedach 9.ročníkov 9.ročníky doobeda Testy zamerané na výber povolania p.Kačincová, p.Tóthová
od septembra Peší autobus MIB, p.Murray exteriér NM 1.stupeň doobeda - počas roka Projekt Moje mesto - doprevádzanie detí do školy rodičmi - pešo p.Murray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 cambridge_logo.png

 
 

 eskoly3