Poplatky za ŠKD

Zmena poplatku za ŠKD od 1.1.2016 
podľa VZN Miestneho úradu na 25 Euro mesačne.


Poplatok za dieťa v ŠKD:

za 1 mesiac  25
za  2 mesiace   50

za  3 mesiace   75 €
za  4 mesiace   100 €

Úhrada je možná šekovou poukážkou a IB, vklad v hotovosti na účet nie je možný.
Číslo účtu:  SK6256000000008423769002


Prosíme rodičov pri platení poplatkov o kontrolu variabilného symbolu (var. symbol: 03), zároveň je potrebné uvádzať meno, priezvisko a triedu dieťaťa.


Poplatky za ŠKD je potrebné uhradiť vždy najneskôr k poslednému pracovnému dňu predchádzajúceho mesiac
a (poplatky za viac mesiacov vopred je možné v 1. polroku zaplatiť maximálne do konca kalendárneho roka 2014 t.j. max. na 4 mesiace).


Dobrovoľné príspevky v jednotlivých oddeleniach (vstupné na kultúrne podujatia, exkurzie, tvorivé dielne, cestovné lístky MHD) - podľa uváženia a dohody s rodičmi.