Home Výchovné poradenstvo Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

 

Školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Danica Gergeľová

Kontakt:      Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.


Práca školského špeciálneho pedagóga je zameraná  predovšetkým, na priamu prácu so žiakmi so špeciálno- pedagogickými potrebami. Ide o individuálnu prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia /, s poruchami koncentrácie pozornosti, hyperaktivitou a s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

 

Som tu tiež pre rodičov, pedagógov a pre tých, ktorí potrebujú pomoc, radu, či usmernenie pri riešení svojho problému.

 

Moja špeciálnopedagogická činnosť na škole je zameraná na štyri oblasti:

 

Práca so žiakmi

 • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia s individuálne začlenenými žiakmi, zamerané na problematickú oblasť dieťaťa, s cieľom zmierniť negatívny dopad vývinových porúch učenia a pomôcť žiakovi zlepšiť výsledky vo výchovnom - vzdelávacom procese

 • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania

 • orientačné špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s problémami v učení po návrhu vyučujúceho, príp. žiadosti rodiča

 • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

Spolupráca s učiteľmi

 • konzultácie s vyučujúcimi, hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivity v učebnom procese

 • spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre každého individuálne začleneného žiaka

 • riešenie novovzniknutých problémov žiakov vo vzdelávaní

 • spolupráca s výchovným poradcom

Spolupráca s rodičmi

 • individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa

 • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov, u ktorých sa objavili problémy

 • spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP ) na Hubeného ul., Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva ( CŠPP)na Halkovej ul., ale aj s ostatnými poradenskými zariadeniami a školskými špeciálnymi pedagógmi ZŠ vrámci Bratislavy.

 

 

ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA:

Vstup dieťaťa do školy je jedným z veľmi dôležitých okamihov nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Dochádza k nárastu požiadaviek kladených na dieťa, ktoré samozrejme túži po úspechu a ocenení svojimi blízkymi. Nie vždy ale musí ísť všetko presne tak, ako si to predstavujeme a môžeme sa stretnúť s tým, že nástupom dieťaťa do školy sa nám objaví množstvo nových problémov.

 

Jednou z možných dôvodov neúspechu dieťaťa môže byť práve niektorá zo špecifických porúch učenia, ktorá sa prejavuje najmä pri osvojovaní čítania, písania a počítania. Tieto poruchy zaraďujeme k tzv. vývinovým poruchám učenia. Vývinovým z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na určitom stupni vývinu (napr. vstupom do školy). Preto sú najčastejšie diagnostikované v prvých ročníkoch základnej školy, keď rodič alebo učiteľ spozoruje, že dieťa nezvláda základné znalosti tak, ako by malo. Zaujímavosťou je, že takéto deti majú zväčša priemernú, často nadpriemernú inteligenciu. Deti s poruchami učenia si ťažko osvojujú učivo bežnými vyučovacími metódami, napriek dobrej mentálnej vybavenosti a dostatočne podnetnému rodinnému prostrediu. Tieto ťažkosti majú individuálny charakter a vznikajú na základe dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy, nevyzretosti kognitívnych centier mozgu.


Špecifické poruchy učenia deťom sťažujú, resp. znemožňujú primerane reagovať, rozumieť pokynom, plniť bežné úlohy a v škole sledovať inštrukcie učiteľa, a to napriek normálnej inteligencii. Môžme sa stretnúť s ďalšími sprievodnými príznakmi, s emocionálne labilitou, charakteristickými prejavmi precitlivenosti, impulzivity, poruchami pozornosti, poruchami pamäti, poruchami orientácie v priestore a čase, poruchami rytmických schopností a pod.

 

Základné rozdelenie špecifických porúch učenia:

DYSLEXIA - vývinová porucha čítania
DYSGRAFIA
- vývinová porucha písania

DYSORTOGRAFIA
- vývinová porucha pravopisu

DYSKALKÚLIA
- vývinová porucha matematických schopností

DYSPRAXIA

DYSMÚZIA

DYSPINXIA

 

Špecifické poruchy učenia môžu byť aj na báze porúch pozornosti, medzi ktoré patria:

 • ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

 • ADD - porucha pozornosti bez hyperaktivity

 • ODD - opozičné správanie

 • alternatívy ADHD (bez agresivity alebo s ňou)

Základné znaky porúch pozornosti sú impulzivita a hyperaktivita.

Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa niektoré z týchto problémov?

Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga alebo psychológa. Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie zrealizujú psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu špecifických porúch učenia u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako sa postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je preňho motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje.

 


PRIPRAVENOSŤ NA VSTUP DO 1. ROČNÍKA

Posledná zmena na Pondelok, 12 September 2016 15:15
 
Copyright © 2017 ZŠ s Materskou Školou Za Kasárňou. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.
 

Zo života školy

VPPKZ6.jpg

Školská jedáleň

Meniny

Nedeľa, 23. Júl 2017

Dnes má meniny:
Oľga
Zajtra má meniny:
Vladimír

Testy

Who's Online

Aktuálne máme 46 hosťov prítomný

Prihlásenie do školy

Po zaregistrovaní a prihlásení, sprístupnia sa Vám ďalšie možnosti ... napríklad nové grafické návrhy našej stránky.