Home Infoservis Školský poriadok

Školský poriadok


ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

Vnútorný poriadok školy pre žiakov


Práva žiakov

Práva žiakov vyplývajú a opierajú sa o Deklaráciu práv dieťaťa vyhlásená rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 1386 / XIV / z 20. novembra 1959, v 1989 bol prijatý Dohovor o právach dieťaťa ku ktorému v roku 1990 pristúpila aj SR.

Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
Žiak má právo na omyl.
Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
Žiak má právo byť oboznámený s hodnotením svojich písomných prác (stupnica hodnotenia a kritériá bodového ohodnotenia).
Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia žiakom dovoľuje. Žiak môže navštevovať jazykovú školu, CVČ, osvetové zariadenie, alebo môže pracovať v športových oddieloch, zúčastňovať sa dobrovoľnej telesnej výchovy a pod.
Žiak má právo na zapožičať si učebnice (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom žiaka) a nepoškodené ich po ročnom užívaní vrátiť škole.
Žiaci školy I. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí po uhradení určeného poplatku.

Neodmysliteľnou súčasťou práv dieťaťa sú aj jeho povinnosti.
Dochádzka žiakov do školy

Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a dochvíľne.
Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre nepredvídané dôvody.
Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas triednemu učiteľovi. Ak ostal doma pre vopred známu príčinu bez oznámenia, triedny učiteľ nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť.
Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania i na niekoľko dní. Do troch dní uvoľniť žiaka je v kompetencii triedneho učiteľa. Na viac dní po predložení žiadosti môže uvoľniť žiaka riaditeľ školy.
Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 48 hod.
Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu (napr. telesná výchovy) určuje riaditeľ školy iba na základe písomného posúdenia školského lekára a písomnej žiadosti zákonného zástupcu spravidla na pol roka.
Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie podpísané rodičmi a pri dlhšej chorobe/ viac ako týždeň/ potvrdené lekárom.
Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak potrestaný zníženou známkou zo správania.
 
Príchod žiakov do školy
 
Žiaci na vyučovanie prichádzajú o 7.40 hod., aby pred začatím hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na záujmovú činnosť prichádzajú 5 min. pred jej začiatkom.
Pri vstupe do budovy je žiak povinný sa elektronicky zaregistrovať.
Budova školy sa ráno uzavrie o 8.00 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, budú do školskej budovy vpustení. Triedny učiteľ rozhodne o ospravedlnení resp. o neospravedlnení neúčasti žiaka na prvej vyučovacej hodine.
Do školskej budovy vchádzajú žiaci bočným vchodom.
Žiaci, ktorí prídu skôr ako je stanovený začiatok vyučovania sa nesmú zdržovať v budove školy. V prípade nepriaznivého počasia môžu byť vo vestibule školy.
Žiak sa v šatni prezuje. Žiaci nesmú chodiť v prezúvkach mimo hlavnú budovu školy.
Odev a obuv si žiaci ukladajú podľa pokynov a majú ich vo vlastnom záujme označené, aby nedošlo k zámene.
Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch používať skejty, kolieskové korčule, obuv s kolieskami.
 
Správanie sa žiakov na vyučovaní
 
Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia dochvíľne, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená, alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany.
Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
Po zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky a odpovedá až na vyzvanie učiteľom.
Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracúvajú doma a neopisujú ich v škole. Toto kontrolujú dozorkonajúci učitelia.
Žiak môže opustiť triedu, cvičište alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa na základe žiadosti rodiča.
Žiak udržuje svoje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku.
Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa v zmysle platného osobitného pracovného poriadku danej učebne.
Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek iné predmety.
Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci zistí porušenie tohto nariadenia predmet žiakovi odoberie a vráti rodičom. Klenoty, mobily, hry, prehrávače, väčšie sumy peňazí a pod. nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola neberie zodpovednosť za ich poškodenie, stratu alebo odcudzenie.
Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi. Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate so zástupcom riaditeľa školy, ktorý vykoná ďalšie opatrenia.
Žiaci počas vyučovania majú zakázané mať zapnuté prehrávače, mobilné telefóny, okrem priameho využitia na vyučovaní podľa pokynov učiteľa. V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ žiakovi telefón zoberie a vráti rodičom.
Na začiatku vyučovacej hodiny pozdravia žiaci učiteľa postavením sa. Na konci hodiny žiaci povstanú na pokyn učiteľa. Na hodinách Tv, Vv, Tchv a písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.
Potvrdenia a iné písomnosti si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.
Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov.
V prípade podozrenia je žiak povinný ukázať obsah tašiek a vreciek učiteľovi.

Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Iba počas veľkej prestávky vychádzajú všetci žiaci na chodbu alebo školský dvor.
Triedy sa vetrajú z bezpečnostných dôvodov v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa.
Na chodbách sa žiaci prechádzajú pokojne, nevstupujú do vlastných ani iných tried a neodchádzajú na iné poschodia, nerušia a neobmedzujú spolužiakov.
Prechod žiakov do telocvične, odborných učební a na hodiny cudzích jazykov sa uskutočňuje pred skončením prestávky .
Nápoje a potraviny v automate si môžu žiaci kupovať pred vyučovaním a počas prestávok – svoje poschodie môžu za týmto účelom opustiť len s predchádzajúcim súhlasom dozorkonajúceho učiteľa.
Triedené odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané odhadzovať odpadky na chodbách, toaletách, hádzať ich do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

Odchod žiakov zo školy

Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
Pri odchode z budovy školy je žiak povinný elektronicky sa odhlásiť.
Na pokyn učiteľa žiaci opustia učebňu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne. V šatni sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.
Po skončení vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v priestoroch školy bez dozoru vedúcich krúžkov alebo vyučujúcich.
 
Starostlivosť o školské zariadenie, školské, o prostredie učební, chodieb, školského dvora a o školské potreby

Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie i vnútorné zariadenie. Akékoľvek úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť.
Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu šk. roka poškodí učebnicu o viac ako 20 % rozdiel musí uhradiť. Ak ju stratí, musí za ňu zaplatiť ako za novú.
Ak žiak prechádza na inú školu, odovzdá všetky učebnice triednemu učiteľovi.
Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a o sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) i ostatného inventáru učebne. Zistené závady ohlásia ihneď triednemu učiteľovi.
Starostlivosť o kvetinovú výzdobu chodieb zabezpečujú na to určení žiaci.
 
Starostlivosť o zovňajšok

Žiak chodí do školy čisto a veku primerane oblečený a upravený. Zakazuje sa výrazný make up, vyzývavé oblečenie, piercing a výstredné účesy. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok. Na hodiny výtvarnej, pracovnej a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný alebo športový úbor.
Žiak nesmie celkovou úpravou zovňajšku propagovať nacizmus, fašizmus, rasovú, etnickú a inú diskrimináciu, drogy a sex.
 
Správanie sa žiakov
 
Žiak je povinný rešpektovať pokyny a príkazy všetkých pedagogických pracovníkov a zamestnancov školy.
Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania. Nepoškodzuje verejný a súkromný majetok.
Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky a navštevovať podujatia a zariadenia neprimerané jeho veku.
Vo večerných hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov.
Svojim správaním žiaci prispievajú k budovaniu dobrej povesti školy.
 
Stravovanie v školskej jedálni

Žiaci sa stravujú v ŠJ pri ZŠ s MŠ Za kasárňou 2.
Žiaci sú povinní uhradiť poplatok za stravné lístky do prvého dňa nasledujúceho mesiaca.
Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne.
V prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni môže byť tento žiak zo školského stravovania vylúčený.
 
Triedna samospráva žiakov

Žiacky kolektív triedy si pod dohľadom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu na čele s predsedom. Predseda zastupuje triedu, predkladá požiadavky kolektívu triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa. Každá trieda 3. – 9. ročníka si zvolí svojho zástupcu do „žiackej rady školy.“
Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:
 • pred vyučovaním utrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby,
 • na každej hodine hlásiť neprítomných
 • oznámiť po 10. minútach zástupcovi riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine
 • dbať o to, aby na každej hodine bola triedna kniha a v nej zapísané učivo,
 • po skončení vyučovania utrieť tabuľu, uložiť pomôcky, zavrieť obloky, a prekontrolovať uzávery vody
 • dbať o estetické prostredie triedy vrátane starostlivosti o kvety


Výchovné opatrenia

 
Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009  na hodnotenie žiakov ZŠ schváleným MŠ SR s účinnosťou od 1. mája 2009.


Odmeny a opatrenia na posilnenie disciplíny
1. Odmeny
 • individuálna ústna pochvala učiteľom.
 • pochvala pred žiackym zhromaždením, udelenie diplomu, vecnej odmeny - /napr. za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech.../.
 • pochvala riaditeľom školy za vzorné plnenie úloh, za aktívne vystupovanie a reprezentáciu školy.
2. Opatrenia na posilnenie disciplíny
 • individuálne napomenutie učiteľom
 • napomenutie alebo pokarhanie žiaka učiteľom pred triedou
 • pokarhanie žiaka riaditeľom školy pred triedou
 • sa oznámi písomne rodičom a zapíše do triedneho výkazu
 • zníženie známky zo správania podľa zásad klasifikačného poriadku
 • preradenie žiaka na inú školu (len so súhlasom rodičov)
Posledná zmena na Utorok, 17 Január 2012 09:30
 
Copyright © 2017 ZŠ s Materskou Školou Za Kasárňou. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.
 

Zo života školy

DSCN0839w.JPG

Školská jedáleň

Meniny

Nedeľa, 23. Júl 2017

Dnes má meniny:
Oľga
Zajtra má meniny:
Vladimír

Testy

Who's Online

Aktuálne máme 79 hosťov prítomný

Prihlásenie do školy

Po zaregistrovaní a prihlásení, sprístupnia sa Vám ďalšie možnosti ... napríklad nové grafické návrhy našej stránky.