Výchovný poradca

Zuzana Adamovičová
(administratíva ohľadom prihlášok na stredné školy)
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Informácie pre rodičov a žiakov 9., 8. a 5.ročníka k podávaniu prihlášok na SŠ:

 

Podľa § 63 Zbierky zákonov č.415 z roku 2021:

- uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania  (talentové) a najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopnosti, zručností alebo nadania (netalentové)

Tento školský rok bude prihláška na SŠ podávaná V LISTINNEJ FORME.

Údaje na listinnú formu sa načítajú pomocou elektronickej aplikácie v IŽK, ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka. Aplikácia bude kompletná od 1.2.2022.

  • Zákonný zástupca vyplní v IŽK „Žiadosti o prihlášku na strednú školu“ v termíne do 20.2.2022 do 20:00 hod. (podľa počtu škôl, na ktoré sa žiak môže hlásiť). Po tomto termíne systém neumožní načítať a synchronizovať nové zmeny.

  •  Na základe týchto údajov Vám ZŠ vyplní a vytlačí prihlášku na SŠ.  

  • Vyplnenú prihlášku Vám odovzdá výchovná poradkyňa prostredníctvom žiaka  na Vašu kontrolu v dňoch 24.- 25.2.2022

  • Prihlášku treba skontrolovať, prípadné chyby viditeľne označiť priamo do prihlášky a vrátiť späť prostredníctvom žiaka výchovnej poradkyni v dňoch 7.- 8.3.2022

  • Následne Vám ZŠ vytlačí potrebný počet prihlášok, ktoré potvrdí riaditeľka ZŠ.

  • Kompletné prihlášky Vám odovzdá výchovná poradkyňa prostredníctvom žiaka v dňoch 14.-15.3.2022

  • Zákonný zástupca k nim pripojí požadované povinnéprílohy (potvrdenie od lekára, kópie chýbajúcich vysvedčení, potvrdenie CPPPaP, potvrdenie športového zväzu) ako aj nepovinnéprílohy. (diplomy zo súťaží a pod.)

  • Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, ako aj žiakom. Zákonní zástupcovia sa však môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti ale treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.

  •  Prihlášku na SŠ podáva zákonný zástupca. Spolu s prílohami je potrebné ju podať poštou, alebo osobne doručiť príslušnej strednej škole najneskôr do 20.3.2022.

 

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

1. KOLO – termíny určuje MŠVVaŠ SR a pre školský rok 2021/22 sú nasledovné:

NETALENTOVÉ ODBORY

TALENTOVÉ ODBORY

1. termín

2. alebo 3. mája 2022

4., 5. alebo 6. mája 2022

2. termín

9. alebo 10. mája 2022

11.,12. alebo 13. mája 2022

Ďalšie dôležité termíny:

6.4.2022 – Testovanie 9,   18.5.2022- Testovanie 5

Termíny prijímacích pohovorov
Zoznam učebných a študijných odborov pre šk. rok 2022/2023
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium