Kariérové poradenstvo

Aktuality:

Databáza stredných škôl na Slovensku: 
 
Osobnostné online dotazníky (spoznaj lepšie sám seba):
https://test-osobnosti.riasec.sk/ (profesijná orientácia)
https://www.emiero.sk/ (MBTI osobnostný dotazník, možnosť výberu 60 alebo 20 položkový dotazník)
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=sk (test povolaní a orientácie s vygenerovanými možnosťami zahraničného štúdia a aplikácie na rôzne typy zahraničných škôl v EÚ)
https://www.i-psychologia.sk/test.php (rôzne online testy osobnostných charakteristík, ktoré sa používajú pri výberových konaniach do zamestnania)
https://testosobnosti.sk/ (dotazník osobnosti, prepojenie s povolaním a spôsobom rozhodovania)
 
Duálny systém vzdelávania:
http://dualnysystem.sk/ (orientácia v duálnom systéme, video-galéria rôznych povolaní mladými ľuďmi - účastníkmi vzdelávania)
 
Uplatnenie po škole:
https://uplatnenie.sk/ (údaje o absolventoch a ich uplatnení z rôznych stredných a vysokých škôl)
https://www.corobim.sk/ (videá mladých ľudí o ich práci, autentické výpovede o rôznych možnostiach pre mladých ľudí)
https://www.trendyprace.sk/sk (trendy trhu práce na Slovensku a regionálne s perspektívou niekoľkých rokov, uplatnenie absolventov rôznych škôl)
 
 
Kariérové poradenstvo tvorí ucelený proces, ktorý začína nástupom žiaka do základnej školy a pokračuje po celý život. Ponímame ho  ako súčasť „biodromálneho“, celoživotného poradenstva.  Škola musí žiakom poskytnúť nielen kvalitné vzdelanie, ale zároveň ich musí vybaviť dostatočnými vedomosťami a kompetenciami, ktoré sú potrebné k voľbe ďalšieho štúdia a povolania. Kariérový vývin mladých ľudí nie je izolovaný, ale prebieha v nedeliteľnej jednote s  osobnostným, sociálnym, emocionálnym a vzdelanostným vývinom. V rámci kariérového poradenstva  sa zameriavame  na výkon výchovnej, poradenskej  a informačnej činnosti na škole, so zreteľom na individualitu dieťaťa. 

našej škole sa nakariérovom poradenstve podieľa celý tím odborníkov, ktorý pozostáva z: 

  • Zabezpečuje individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a rodičov

  • Vedie skupinové testovanie za účelom poradenstva profesijného vývinu

  • Spolupracuje s učiteľmi pri detekcií potrieb a záujmov žiakov 

  • Podieľa sa na tvorbe stabilných kariérových programov žiakov

  • Koordinuje kariérový tím

  • Stará sa o podporu a usmernenie  začlenených žiakov v oblasti profesijného vývinu a kariérového poradenstva