MŠ základné informácie

Adresa:

MŠ Šancova 65

831 04 Bratislava 3

email: skolka @zszakasba.sk
web: www.zakasarnou.sk

T.č. 02/ 55 56 24 64
       0902 305 685


MŠ Šancová je zameraná na výchovu a vzdelávanie záujemcov o výučbu nemeckého jazyka.


Pokyny k prevádzke MŠ od 2.9.2020
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Prevádzka MŠ:
Prevádzka MŠ: od 6.30 – 17.00 hod.
Uvítali by sme, aby príchod dieťaťa do MŠ bol do 8:00, z dôvodu edukačných aktivít a organizácie dňa.

Prevádzka MŠ Šancova počas letných prázdnin 2021.

Výška mesačného príspevku:
Podľa školského zákona o výchove a vzdelávaní z 22.mája 2008 § 28 ods.
(7) príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky
(8) príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Výška príspevku: Na základe Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 23.9.2020 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestkou časťou Nové Mesto, je výšku príspeku za pobyt dieťaťa v materskej škole 50.- Euro mesačne.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci:
Trvalým príkazom
Prevodom z účtu
Vkladom do banky

č.ú: SK62 5600 0000 0084 2376 9002
VS: 04   

Informácie k dotáciám na stravu predškolákov v školskom roku 2021/2022:

Vážení rodičia predškolákov, ktorí ešte nedovŕšili 6 rokov, 

radi by sme Vás požiadali o urýchlené dodanie Čestného vyhlásenia, ktoré je uvedené nižšie, nakoľko je to zákonom podmienená požiadavka UPSVaRu a dotácia na stravu na 5ročné deti v školskom roku 2021/2022 skutočne nebude bez neho poskytnutá. Je potrebné potom sledovať mesiac dovŕšenia  veku 6 rokov dieťaťa a riešiť, či dotácia pôjde ďalej, alebo si rodič ide uplatňovať daňový bonus.  Čestné vyhlásenie odovzdajte prosím priamo v materskej škole pani Kramárovej v termíne 30.8.- najneskôr 2.9.2021.

Zároveň Vás žiadame, aby ste nás mesiac pred dovŕšením veku 6 rokov Vášho dieťaťa informovali, či v dotácii budete pokračovať alebo si budete uplatňovať nárok na zvýšený daňový bonus a teda už Vám nárok na dotáciu zanikne. Informáciu pošlite na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bližšie vysvetlenie týkajúce sa detí v poslednom ročníku MŠ :
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

Informácie k dotáciám na stravu v školskom roku 2021/2022 
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173