Dištančná forma vzdelávania

Milí rodičia,

Od pondelka 26.10. prechádzajú žiaci 2. stupňa (5.-9. ročníkov) na online vyučovanie – zatiaľ do 27.11.2020. Už vopred sme pripravili rozvrhy s pevne daným počtom online hodín rovnakým pre všetkých žiakov jednotlivých ročníkov v súlade s pokynmi a odporúčaniami Štátneho pedagogického ústavu.

Rozvrh pre dištančnú formu vzdelávania

  1. Rozsah výučby sa stanovuje na základe indikatívnej týždennej záťaže žiakov počas dištančného vzdelávania.
  2. Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).
  3. V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa dištančné vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti odporúča plánovať tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:

Ročník

Rozsah hodín výučby

1. – 3.

10 h/týždenne

4. – 5.

12 h/týždenne

6. – 9.

15 h/týždenne

Nakoľko my máme jednotnú dištančnú formu vyučovania, a to online vyučovanie prostredníctvom aplikácie MS Teams, vyššie uvedené hodiny sú pre nás zároveň max. počtom online hodín. Čas, ktorý žiaci budú tráviť vypracovaním DÚ, prípravou prezentácií atď. je u každého individuálny a slúži na upevňovanie, precvičovanie si učiva.

Dnes (23.10.) počas 5. vyučovacej hodiny si všetci žiaci 2. stupňa s triednymi učiteľmi zapíšu online rozvrh a vysvetlia si celú organizáciu hodín. Zároveň si musia vyčistiť lavice a vziať si domov všetky potrebné učebnice, pomôcky a osobné veci z lavíc, boxov i šatní . Online rozvrhy všetkých 5.-9. ročníkov budú zverejnené v priebehu dnešného dňa aj na web stránke školy.

V pondelok 26.10. si môžu v čase 7.00-11.00 prísť vziať do školy veci tí, ktorí dnes (v piatok ) neboli v škole.

Online formou bude prebiehať aj príprava žiakov 9. ročníka na Testovanie 9 zo SJL a MAT. Presné pokyny dostanú žiaci od príslušných pani učiteliek (Maďarovej, Lipkovej, Záreckej a Šelcovej).

Online formou budú prebiehať aj prípravné jazykové kurzy pre prihlásených žiakov 7. a 8. ročníka na skúšky DSD a PET. Budú v stanovené dni a časy. Bližšie informácie dajú konkrétne vyučujúce (Mokošová, Vanderková, Kováčová, Gajdová a Hulenová).

Žiaci 1. stupňa pokračujú vo vyučovaní podľa platného rozvrhu. ŠKD bude fungovať v rovnakom režime ako doteraz.

O všetkom ďalšom Vás budeme informovať hneď ako budeme vedieť – termín jesenných prázdnin, riaditeľské voľno kvôli testovaniu ...

Ďakujeme všetkým za spoluprácu, vzájomnú pomoc a podporu.