Poplatky za MŠ, ŠKD a ŠJ od 1.1.2021

Vážení rodičia,

už dlhšie obdobie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BA-NM odkladalo potrebu zvýšenia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ. Nakoľko majú tieto tri strediská dlhodobo zlú finančnú situáciu, minulý rok bola mestskou časťou BA-NM zvyšovaná ročná dotácia tak na dieťa v MŠ, ako aj na žiaka navštevujúceho ŠKD. Ani táto zvýšená dotácia však nestačí na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou daných troch stredísk.

Z tohto dôvodu Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BA-NM schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa od januára 2021 zvyšujú príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v MŠ, ŠKD a stravujúceho sa v ŠJ . Presné informácie o výške jednotlivých poplatkov sú uvedené v priloženom liste Oddelenia školstva mestskej časti BA-NM.

Miestne zastupiteľstvo MČ BA - NM informuje o výške poplatkov za MŠ, ŠKD a ŠJ od 1. januára 2021